061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์ (2/2564) กลุ่ม K2 อ.ไกรลาศ