061304: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 

อ.ธิดานุช พุทธสิมมา (กลุ่ม K3) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี 1 หมู่ 1 รุ่น 25


การติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน

http://line.me/ti/g/GTJz3oVI0k


ห้องเรียนออนไลน์ วันอาทิตย์ 15:20-17:50

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99394741303?pwd=bVZ6bXZpNFZaVWZCYVozRXdHekNwdz09


Meeting ID: 993 9474 1303

Passcode: 061303