061303:เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
กลุ่ม K7 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปริญญาตรี(เทียบโอน) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป)

วัน/เวลา/สถานที่เรียน : อาทิตย์/13.40-16.10/32.05.02

คำอธิบายรายวิชา
         การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง

การติดต่อกับอาจารย์ : ดร.วีรอร อุดมพันธ์ (ออนซ์) 
1.ห้องพักอาจารย์: อาคาร 32 ชั้น4  ห้อง 32.04.04
2.E-Mail : weeraorn.u@nrru.ac.th
3.Line-id : 
    
     http://line.me/ti/g/6Hg_WX99UJ