ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนาด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อและเทคโนโลยี