วิเคราะห์สภาวการณ์ของพระพุทธศาสนาในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะและวัฒนธรรม