หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร สองภาษา และหลักสูตรมาตรฐานสากล สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหลักการ ทฤษฎี รูปแบบการสอน  และพัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ