จัดให้มีการอบรมนักศึกษาในภาคการศึกษาก่อนไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อที่จะอบรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ การบรรยายพิเศษของสถานประกอบการ ทักษะการปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด