ลักษณะของสัตว์ท้องถิ่น การจำแนกประเภท การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากสัตว์ ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อสังคมมนุษย์
สิทธิและอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ์ การศึกษาวิจัย การศึกษาภาคสนาม