รายวิชานี้มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้ บทละคร เรื่องสั้นนิทาน นิทานพื้นบ้าน บทประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง รวมไปถึงวรรณกรรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์และบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาผู้ที่เรียนหลักสูตร ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จะได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงเรียนมาเพื่อขอเปิดรายวิชานี้