คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ทั้งบทประพันธ์ที่มีชื่อเสียงและบทประพันธ์ร่วมสมัย ได้แก่ ข้อความจากสุนทรพจน์ บทความ นวนิยาย การสอนทักษะในการอ่าน