ประวัติวรรณคดีไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ วิวัฒนาการทางรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ความสัมพันธ์ของวรรณคดีไทยกับบริบททางสังคมในอดีต