หลักการและวิธีการใช้ถ้อยคำ กลวิธีการเขียน ประเภทของสารคดี ปฏิบัติการเขียนสารคดีและนำเสนอผลงานการเขียน