คำศัพท์ และโครงสร้างทางภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ ภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานเลขานุการ การนัดหมาย การรับโทรศัพท์ การจดบันทึกการประชุม  การจัดเอกสาร การเขียนบันทึกข้อความสั้น การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำวาระการประชุม และการทำรายงานการประชุม