คำนิยามของสรวิทยา ระบบเสียง โครงสร้างทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ หลักการออกเสียง เช่นการกลมกลืนเสียง และการเน้นคำ สัทสัมพันธ์ลักษณ์ในคำพูดจริง