ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร แนวคิดและ รูปแบบการนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบ การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูล วิธีการออกแบบสำหรับการนำเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้กับข้อมูลขนาดใหญ่