คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัย การนำเสนอเค้าโครง การเขียนเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ