ระบบสารสนเทศ และหลักการพื้นฐานทั่วไป ความสำคัญและจำเป็นของระบบสารสนเทศในองค์กร วัฏจักรและรูปแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่นการสำรวจความต้องการ การวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ระบบงาน การเก็บข้อมูล การสร้างตัวแบบกระบวนการ การสร้างตัวแบบข้อมูล การออกแบบระบบ การนำเสนอระบบงาน การดำเนินการสร้างหรือจัดหาระบบ การทดสอบและติดตั้ง การวางแผนการเริ่มใช้งาน การบำรุงรักษาระบบ