ศึกษาการเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง หลักการปกครอง หลักการบริหาร หลักธรรมมาภิบาล แนวนโยบาย ประชาธิปไตยตามหลักพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักสิทธิมนุษยชนสากล หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์