รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น การเผยแผ่ การศึกษาพระพุทธศาสนา การเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระและชาวพุทธ กิจกรรมทางสังคมของบุคคลและองค์กรทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแบบพุทธ การเสนอรายงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ นำเสนอต่อกลุ่มหรือที่ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ และให้มีการปรับปรุงเพื่อเผยแพร่และ ใช้ประโยชน์โดยมีการนำเสนอผลงานการค้นคว้า ประกอบการสัมมนา