พระพุทธศาสนาในส่วนต่าง ๆ โลกปัจจุบัน ในเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย อิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมโลก บทบาทขององค์กรทางพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ แนวโน้มความเชื่อและการปฏิบัติของชาติพุทธในปัจจุบันสิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท