ประเภท รูปแบบ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสอน หลักวิธีการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติการนำเสนอสาระทางพระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ