การใช้กลยุทธ์และเทคนิคการอ่านเพื่อการตีความ การวิเคราะห์ และเข้าใจความหมายตรงและความหมายโดยนัย และเจตคติของผู้เขียน