ประวัติภาษาสันสกฤต หลักไวยากรณ์สันสกฤต การอ่านและการแปลภาษาสันสกฤต อักษรเทวนาครีกับภาษาสันสกฤต การเขียนคําภาษาสันสกฤตในภาษาไทย ภาษาสันสกฤตกับพระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้นๆ จากเอกสารคัมภีร์สันสกฤตพระพุทธศาสนา