คำอธิบายรายวิชา วรรณกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาสาระสังเขปของวรรณกรรมที่สำคัญ การวิเคราะห์วรรณกรรมนั้นๆ ในแง่ของคุณค่า และอิทธิพลต่อสังคมไทย