แปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย แปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี แต่งฉันทลักษณ์เบื้องต้น แต่งภาษาไทยเป็นภาษาบาลี วิเคราะห์คำภาษาบาลีในภาษาไทย