หลักไวยากรณ์ การอ่านและการแปลภาษาบาลีเบื้องต้น การใช้ภาษาบาลีและการใช้คำภาษาบาลีในภาษาไทย ภาษาบาลีกับพระพุทธศาสนา ฝึกทดลองศึกษาค้นคว้าเนื้อหาพระพุทธศาสนาสั้น ๆ หรือโดยย่อจากเอกสารคัมภีร์พระพุทธศาสนาภาษาบาลี