บูรณาการขอบข่ายสาระ ฝึกทักษะการใช้ภาษา สื่อ และเทคโนโลยี ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล อ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยใหม่ๆ นำเสนอและอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย