หลักจริยธรรมในการปกครอง การใช้อำนาจการปกครองอย่างเป็นธรรม การบริการด้วยจิตสาธารณะ การปฏิบัติของฝ่ายปกครองอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล