ศึกษาประเภทประโยคและวิเคราะห์โครงสร้างประโยค อนุประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นสูง จัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ขั้นสูงผ่านสถานการณ์จำลองและกรณีศึกษา

 


ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ในบริบทการศึกษา


หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตร สองภาษา และหลักสูตรมาตรฐานสากล สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหลักการ ทฤษฎี รูปแบบการสอน  และพัฒนาการของการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ
หลักการของการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การกล่าวเปิด/ปิดงาน การเป็นพิธีกร การนำเสนอรายงาน โดยเน้นไปที่หลักการเปล่งเสียง จังหวะ ระดับเสียงที่หลากหลาย และการเว้นจังหวะ
ฝึกการพูดขั้นสูงในที่ชุมชนในสถานการณ์ต่างๆ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วในการอภิปรายและการโต้วาที