คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในส่วนงานบริการของโรงแรม อาทิ แผนกบริการต้อนรับส่วนหน้า แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน และแผนกอื่นที่มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายในและภายนอกโรงแรม ในสถานการณ์ต่างๆ
เช่น การทักทาย การจองห้องพัก การจองโต๊ะอาหาร การรับคำร้อง การรับและโอนสายโทรศัพท์ การให้ข้อมูลอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ในโรงแรม การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก รายงานสถานะห้องพัก เป็นต้น