คำอธิบายรายวิชา 
ประวัติความเป็นมาของโคราช เหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญของท้องถิ่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีความคิด ความเชื่อของนครราชสีมา
วิเคราะห์และศึกษาข้อมูลในท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งในด้านเนื้อหา สาระ ตลอดจนกระบวนการสืบค้นองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น