คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ บทบาทและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองไทย สถานการณ์การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบัน ประชาชนกับบทบาททางการเมือง บทบาททหารและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย ปัญหาและอุปสรรค ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยและแนวทางการพัฒนาทางการเมืองการปกครองไทย ทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์