ทฤษฎีการศึกษานิทานพื้นบ้านเบื้องต้น การอ่านนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่น การวิเคราะห์แนวคิดดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน และการเปรียบเทียบกับนิทานพื้นบ้านของไทย รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อแตกต่างของแนวคิดของญี่ปุ่นและไทย  

การพูดในสถานการณ์จำลอง การโต้วาที การกล่าวสุนทรพจน์ และการนำเสนองานในหัวข้อที่กำหนดให้