• 306317 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 
การทำโครงงานปฏิบัติเพื่อการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงาน ศึกษาความต้องการระบบ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ที่สามารถนำไปสู่การสร้างหรือการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจได้ ซึ่งต้องศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จัดทำรายงาน และนำเสนอ
เงื่อนไขรายวิชา: 306213 และ 306222

  • 306418 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 
ใช้ความรู้รวบยอดที่ศึกษาจากวิชา โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หรือ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้งานหรือแก้ปัญหาทางธุรกิจ นำเสนอผลการศึกษาและจัดทำรายงาน
 เงื่อนไขรายวิชา: 306317