แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศต่อสังคม สังคมสารสนเทศ พัฒนาการ ของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นโยบายสารสนเทศ กฎหมายกับงานสารสนเทศ  ผลกระทบและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและองค์กรวิชาชีพสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ

           ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกำหนดกลยุทธ์การค้น การค้นฐานข้อมูล การใช้สารสนเทศ       การรวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการนำเสนอ การอ้างอิงและบรรณานุกรม

          แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ  แบบแผนและระบบจัดหมวดหมู่สารสนเทศ  การกำหนดหัวเรื่อง  สัญลักษณ์  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดระบบสารสนเทศ

ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต วิวัฒนาการ แหล่งสารสนเทศ และกระบวนการจัดการสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ