คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการตลาด สำหรับธุรกิจท?องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และส่วนประกอบทางการตลาด