หลักการ รูปแบบและขั้นตอนการเขียนสารคดีสำหรับสื่อสารมวลชน  การรวบรวมและเรียบเรียง ข้อเท็จจริง การถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจน น่าสนใจ  การเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ทางสื่อหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 


หลักการ แนวคิด รูปแบบ ประเภท และวิธีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หลักการ ขั้นตอนและกระบวนการในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ และโทรทัศน์ออนไลน์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การผลิตรายการในห้องผลิตรายการและนอกสถานที่ แบบกล้องเดียว และหลายกล้อง