การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน ปริมาณและกำไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร
การงบประมาณหลัก การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน