การนำแนวพฤติกรรมศาสตร์มาศึกษาผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การอย่างเป็น ระบบในระดับบุคคลกลุ่มและองค์การ การวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล บุคลิกภาพและทัศนคติ การรับรู้ ความพึงพอใจ  การจูงใจและการเสริมแรงกลุ่มในองค์การ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมองค์การ ภาวะ ผู้นำ การจัดการความขัดแย้ง และการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนด และวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร