ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน  โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์...

สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 5Cs  โดยบูรณาการประยุกต์เพื่อพัฒรนา ทักษะที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะ 4.1 - 4.3)

พื้นฐานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  หลักการ  แนวคิด ปรัชญา และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  ลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ออกแบบจัดการ เรียนรู้ให้เหมาะกับวัยและตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนในชั้นเรียนรวม  จัดบรรยากาศการ เรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล  สังเกตการสอนในชั้นเรียนศูนย์ การศึกษาพิเศษและในชั้นเรียนรวมของโรงเรียนทั่วไป  ร่วมมือและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญสาขา วิชาชีพต่างๆ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นกลุ่มและรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือที่ หลากหลาย  ประยุกต์ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  น าผลการประเมินผู้เรียนมาปรับปรุงวิธีการ จัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 

วิเคราะห์วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อการสื่อความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน