ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของบรรยากาศ รังสีจากดวงอาทิตย์ ปฏิสัมพันธ์ของพลังงานและสมดุลความร้อน อุณหภูมิ ความชื้นของบรรยากาศ ความกดอากาศและลม มวลอากาศและแนวปะทะอากาศ พายุหมุนเขตร้อน การจำแนกเขตภูมิอากาศโลก ภูมิอากาศประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการศึกษาด้านภูมิอากาศ