ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา การจำแนกประเภทของสัตว์ นิเวศวิทยาของสัตว์ และการปรับตัวสู่วิวัฒนาการของสัตว์