ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสถิติ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกและการทะเบียน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสำรวจตัวอย่าง  ข้อมูลทุติยภูมิและการพิจารณาคุณภาพข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือสูญหาย

มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบเขตและแนวโน้มสำหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

สถิติอันดับ กฎตัวเลขจำนวนมาก และทฤษฎีขีดจำกัดส่วนกลาง สมบัติของตัวประมาณ การประมาณแบบจุด วิธีการหาตัวประมาณ ทฤษฎีของราวและแบลคเวลล์ ทฤษฎีของเลมานน์และเชฟเฟ่ ขอบเขตล่างของตัวประมาณไม่เอนเอียง การประมาณแบบช่วง

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวน

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ และการหาปริพันธ์

คำอธิบายรายวิชา
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ปริพันธ์