ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด เครื่องมือวัดพื้นฐานในงานไฟฟ้า หลักการและการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดมัลติมิเตอร์แบบเข็ม และแบบดิจิทัล หลักการและการใช้งานเครื่องอ่านรูปสัญญาณออสซิลโลสโคปทั้งแบบอนาลอก และแบบดิจิทัล การใช้งานเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า  และเทคโนโลยีเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การอ่านค่าจากเซนเซอร์และทรานดิวเซอร์ มีการฝึกปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 การทดลอง