หลักและแนวคิดในการการออกแบบและวางผังโรงงาน กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตสินค้า การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง กระบวนการวางผังโรงงาน รูปแบบการไหลของวัสดุ การขนถ่ายวัสดุ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การประเมินผังโรงงาน หลักการจัดตารางเวลาในการวางผัง การปรับปรุงผังโรงงาน คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางผังโรงงาน