ตัวอย่างแบบทดสอบจากหนังสือที่สามารถวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เทียบเกณฑ์มาตรฐาน Common European Framework (CEFR)
นักศึกษาสามารถฝึกทำแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและเรียนรู้รูปแบบข้อคำถามที่มักเจอในการทำข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษต่าง ๆ 
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับ CEFR ด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ
จัดโดย สถาบันภาษา