ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยียานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับ CEFR โดยใช้ข้อสอบวัดระดับของ English Discoveries Online (EDO) จัดโดย สถาบันภาษา