ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของภาษามือในการสื่อสาร การฝึกทักษะใน การสื่อสารด้วยภาษามือเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน การสืบค้น การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความ บกพร่องทางการได้ยินด้วยรูปแบบการใช้ภาษามือที่เป็นมาตรฐานและรูปแบบทางการผสมผสานภาษา ท่าทาง ภาษาไทยที่เน้นการเขียนการอ่าน ปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษามือกับบุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน 

 

 ปฏิบัติการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย  ประถมศึกษา โดยจัดท าแผนการ จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  การปรับหลักสูตรและจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการ จ าเป็นพิเศษของเด็ก วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล  การสอนแบบจุลภาค การวัดผลและประเมินผลการสอนและปฏิบัติการสอนย่างบูรณาการ 

ศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางการพูดและภาษาของเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การออกเสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์และเสียงมาตราตัวสะกดของภาษาไทย สื่อ กิจกรรม เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางการพูด  ภาษา และการสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถนำความรู้ไปใช้ประเมิน ออกแบบกระบวนการให้ความช่วยเหลือ

คำอธิบายรายวิชา 
สืบค้นความหมาย ความสำคัญและความจำเป็นของสุขอนามัย และสวัสดิศึกษา การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการให้ความรู้ทางด้านเพศศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
รวมถึงดูแลป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆและการบาดเจ็บ สามารถส่งเสริมสุขอนามัย โภชนาการ และป้องกันอันตรายในบ้าน โรงเรียน มีความไวต่อความรู้สึกและปฏิกิริยาของเด็ก โดยสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และสามารถออกแบบกิจกรรมการเตรียมพร้อมในวิกฤตฉุกเฉิน

        การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ปัจจัยส่งเสริมวิธีการฝึกทักษะการคิดและกลวิธีการเรียน
         วิธีการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวุฒิภาวะทางสังคม และพัฒนาการด้านอื่น ๆ และทำการสืบค้น จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้มีวิธีเรียนที่ช่วยแก้ปัญหาทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง