ความเป็นมาของคำยืมที่เป็นภาษาตะวันออกในภาษาไทย พัฒนาการด้านอักษร ลักษณะไวยากรณ์ ชนิดของคำ หน้าที่ของคำวากยสัมพันธ์ไทย อิทธิพลของภาษาตะวันออก เช่น บาลี สันสกฤต และเขมรในภาษาไทย ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  และความแตกต่างกันในภาษาตะวันออกกับภาษาไทย ระบบของภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรที่นำมาใช้สร้างคำไทย การลากเข้าความ การเทียบผิด การแปลภาษาตะวันออก เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต เขมรเป็นภาษาไทย

ความเป็นมาของคำยืมที่เป็นภาษาตะวันออกในภาษาไทย พัฒนาการด้านอักษร ลักษณะไวยากรณ์ ชนิดของคำ หน้าที่ของคำวากยสัมพันธ์ไทย อิทธิพลของภาษาตะวันออก เช่น บาลี สันสกฤต และเขมรในภาษาไทย ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  และความแตกต่างกันในภาษาตะวันออกกับภาษาไทย ระบบของภาษาบาลีสันสกฤตและเขมรที่นำมาใช้สร้างคำไทย การลากเข้าความ การเทียบผิด การแปลภาษาตะวันออก เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต เขมรเป็นภาษาไทย

หลักการอ่าน เขียน ฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สืบค้น

ฐานข้อมูลที่เป็นสากล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านโดยเน้นการอ่านตำรา หนังสือและ

บทความในวารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการ

เขียนโดยเน้นการเขียนรายงานการทดลอง บทความในวารสารทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ด้าน

วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการฟังโดยเน้นความสามารถในการฟังการ

นำเสนอในเวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่ม

ทักษะการพูดโดยเน้นการพูดนำเสนอ และพูดอธิบายโปสเตอร์ ที่สามารถนำเสนอในเวทีประชุม

วิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนเรียนรู้และฝึกฝนคำศัพท์

ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา