ข่าวและประกาศ


Available courses

        การช่วยเหลือเฉพาะด้านสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการเรียนรู้ของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ปัจจัยส่งเสริมวิธีการฝึกทักษะการคิดและกลวิธีการเรียน
         วิธีการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมวุฒิภาวะทางสังคม และพัฒนาการด้านอื่น ๆ และทำการสืบค้น จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้มีวิธีเรียนที่ช่วยแก้ปัญหาทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

         แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศต่อสังคม สังคมสารสนเทศ พัฒนาการ ของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ การศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ นโยบายสารสนเทศ กฎหมายกับงานสารสนเทศ  ผลกระทบและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและองค์กรวิชาชีพสารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศ

           ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกำหนดกลยุทธ์การค้น การค้นฐานข้อมูล การใช้สารสนเทศ       การรวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการนำเสนอ การอ้างอิงและบรรณานุกรม

          แนวคิดและทฤษฎีในการจัดระบบสารสนเทศ  แบบแผนและระบบจัดหมวดหมู่สารสนเทศ  การกำหนดหัวเรื่อง  สัญลักษณ์  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดระบบสารสนเทศ